Leverings- en verkoopvoorwaarden

LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN UITGEVERIJ LAMBO BV

Artikel 1. Definities

Uitgever: Uitgeverij LAMBO bv.

Afnemer: Rechtspersoon of natuurlijk persoon, zoals (School)Boekhandels (al dan niet geregistreerde en/of erkende boekverkopers, boekenclubs, kantoorboekhandels en overige detaillisten en grossiers), Instellingen (zoals scholen en andere (semi)onderwijsinstellingen) en Particulieren (docenten en andere natuurlijke personen) aan wie door de Uitgever geleverd wordt.

Partijen: Uitgever en Afnemer gezamenlijk.

Overeenkomst: De Overeenkomst komt tot stand wanneer Afnemer een of meer Producten van de Uitgever bij deze bestelt, waarbij de Uitgever toezegt deze producten te leveren tegen een door de Afnemer te verrichten betaling (of prestatie). Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Partijen.

Producten: Nagenoeg alle Producten, artikelen en Licenties die de Uitgever aanbiedt zijn herkenbaar aan een bijbehorend ISBN of EAN.

Licentie: Een door de Uitgever aan de Afnemer onder bepaalde voorwaarden verleend gebruiksrecht ten aanzien van een Product.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en verkoopovereenkomsten van de Uitgever.
 2. Door telefonische, schriftelijke of internetbestelling van Producten van de Uitgever worden de Afnemers geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 3. Aanbiedingen of prijsopgaven op de fondslijst en site van de Uitgever gelden voor het lopende kalenderjaar, maar onvoorziene prijswijzigingen zijn mogelijk.
 4. De door de Uitgever vastgestelde prijzen gelden voor de periode van één jaar en worden door de Uitgever uiterlijk 31 december gepubliceerd. Voor de levering van de Producten geldt de verkoopprijs zoals die door de Uitgever is vastgesteld. De door de Uitgever vastgestelde prijzen gelden voor de periode van één jaar en worden door de Uitgever uiterlijk 31 december gepubliceerd. Onvoorziene prijswijzigingen zijn mogelijk. Eventuele door de Uitgever doorgevoerde prijswijzigingen geven de Afnemer het recht de overeenkomst voor wat betreft het in prijs verhoogde Product / de in prijs verhoogde Producten te ontbinden vóór of binnen 48 uur na het ontvangen van de bestelling.
 5. De verkoopprijzen op de fondslijst en website van de Uitgever zijn inclusief BTW. Op de factuur is deze prijs uitgangspunt om de verkoopprijs exclusief BTW vast te stellen. Bij de berekening van eventuele kortingen wordt uitgegaan van de verkoopprijs exclusief BTW.
 6. Deze Algemene Voorwaarden (of bepalingen hieruit) zijn niet van toepassing indien de Uitgever en de Afnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3. Bestelling en Levering

 1. De Uitgever behoudt zich het recht voor per bestelling dan wel levering betaling vooruit te eisen of een kredietlimiet te stellen onder nader te bepalen voorwaarden.
 2. Een geplaatste bestelling impliceert nimmer een recht op levering, zolang de bestelling niet uitdrukkelijk door de Uitgever is aanvaard.
 3. De Uitgever streeft naar zo kort mogelijke levertijden. De overeengekomen levertijden zijn echter steeds benaderingen. Indien tengevolge van overmacht nakoming van de leveringsplicht door de Uitgever redelijkerwijs niet mogelijk is, is hij gerechtigd de levering op te schorten. Opschorting van de levertijd geeft de Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
 4. Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt dat zij aan een minimum factuurwaarde moeten voldoen en dat de goederen verzonden worden nadat betaling van het factuurbedrag is ontvangen.
 5. Annulering van niet langs elektronische weg gedane bestellingen wegens andere redenen dan een toerekenbaar tekortschieten van de Uitgever is slechts bij uitzondering mogelijk, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Uitgever. Overeenkomsten op afstand kunnen met inachtneming van het bepaalde in afdeling 9A van boek 7 BW worden ontbonden.
 6. De Uitgever blijft te allen tijde eigenaar van de geleverde boeken tot op het moment dat de Afnemer aan al zijn financiële verplichtingen jegens de Uitgever uit hoofde van de desbetreffende met de Uitgever gesloten Overeenkomsten heeft voldaan.
 7. Om onze debiteurenadministratie niet te zwaar te belasten worden bestellingen van particulieren alleen na vooruitbetaling uitgevoerd. Dit geldt ook voor bestellingen uit het buitenland en voor bestellingen van kleine ondernemingen.
 8. Uitgever zorgt voor een deugdelijke verpakking van de bestelde producten.
 9. Bij verzending dan wel transport van Producten van de Uitgever is hij gerechtigd de kosten hiervan, vermeerderd met eventuele administratiekosten, bij de Afnemer in rekening te brengen.
 10. Ingeval van artikel 3.8 is de verzending, dan wel het transport voor risico van de Leverancier.
 11. Indien de Afnemer zelf zorg draagt voor het transport van de Producten doordat de Afnemer deze zelf afhaalt dan wel doet afhalen bij de Uitgever, is het transport voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 4. Reclames

 1. De Afnemer dient de gekochte goederen direct bij aflevering en voor gebruik te keuren. Indien bij een aflevering goederen ontbreken of beschadigd zijn, dient de koper de zending te weigeren, respectievelijk binnen 48 uur de betrokken vervoerder schriftelijk aansprakelijk te stellen.
 2. Reclames dienen tevens terstond, maar in ieder geval binnen 48 uur, aan de Uitgever te worden doorgegeven.
 3. Indien klachten niet tijdig of conform de regeling zoals hierboven vermeld, worden ingediend, zal de Uitgever deze klachten niet in behandeling nemen en wijst de Uitgever elke aansprakelijkheid van de hand.
 4. De Afnemer dient de Uitgever in staat te stellen de gereclameerde Producten in de afgeleverde staat te controleren.
 5. Indien de klacht naar het uitsluitend oordeel van de Uitgever gegrond is, heeft de Uitgever de keuze tussen: a. het opnieuw leveren van het gekochte of gehuurde Product; dan wel; b. het terugbetalen van het bedrag dat betrekking heeft op het niet naar behoren geleverde.
 6. Retourzending van Producten zoals bedoeld in dit artikel is uitsluitend mogelijk indien het exemplaren betreft die niet overeenkomstig de bestelling zijn geleverd, dan wel gebreken bevatten. In deze gevallen kan retourzending kosteloos geschieden.

Artikel 5. Vervoer

 1. Op het binnenlands vervoer zijn de Algemene Vervoerscondities 1983, met inachtneming van wijzigingen op deze condities van latere datum, van toepassing, voor zover daarvan niet bij overeenkomst en/of bij deze Voorwaarden is afgeweken.
 2. Op grensoverschrijdend vervoer is het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) van toepassing, voor zover daarvan niet bij overeenkomst en/of bij deze Voorwaarden is afgeweken.

Artikel 6. Korting

 1. Bij de levering van educatieve materialen aan Boekhandels, Instellingen en daarmee gelijk te stellen Afnemers geldt een kortingspercentage dat door de Uitgever per titel vastgesteld wordt.
 2. In regel geldt een kortingspercentage van 20%. Het staat de Uitgever vrij hiervan af te wijken voor specifieke titels en digitale producten.

Artikel 7. Doorverkoop, huur en verhuur

 1. Indien door de Uitgever educatieve Producten geleverd worden welke bestemd zijn voor verhuur door de (School)Boekhandel of Instellingen, dan vrijwaart de Uitgever de (School)Boekhandel of Instelling tegen aanspraken van derden, die intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de gelicentieerde (school)boeken claimen, indien de (School)Boekhandel of Instelling dienaangaande met de Uitgever een licentieovereenkomst heeft gesloten.
 2. De (School)Boekhandel verplicht zich om de Uitgever bij de bestelling te informeren over de naam en het adres van de onderwijsinstelling waarvoor de educatieve materialen bestemd zijn en of het huur of verkoop betreft.

Artikel 8. Verzend- en administratiekosten

 1. Bij verzending per post wordt een bijdrage aan de verzendkosten in rekening gebracht.
 2. Gezien de Vervoerscentrale van het Centraal Boekhuis de zendingen tussen uitgevers en (School)Boekhandels niet meer faciliteert sinds medio 2023, brengt Uitgever 50% van de verzendkosten per zending in rekening bij de betreffende (School)Boekhandel. Dit gebeurt maandelijks op nacalculatie en is in lijn met eerdere afspraken over het delen van de verzendkosten.
 3. Voor bestellingen buiten Nederland worden meerkosten voor verzending in rekening gebracht.

Artikel 9. Beoordelings- en gebruiksexemplaren

 1. Van geen van de uitgaven worden aan de (School)Boekhandel gratis beoordelings- of presentexemplaren verstrekt. Alleen docenten kunnen via hun schooladres van onze uitgaven en methoden (met uitzondering van de handleidingen en audiovisueel materiaal) beoordelingsexemplaren ter inzage met recht van retour aanvragen. Zij kunnen de ter beoordeling gevraagde titels gedurende een maand bekijken.
 2. Indien scholen en andere onderwijsinstellingen een van onze methoden schoolbreed invoeren, ontvangen de docenten die met het materiaal werken in het jaar van invoering van de betreffende methode een gratis set van het leerlingenmateriaal voor elke docent. Voor haar administratie ontvangt de Uitgever dan een boekenlijst van de school waaruit blijkt dat de school de desbetreffende methode heeft ingevoerd.

Artikel 10. Betaling

 1. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 2. Indien bij de Uitgever gerede twijfel rijst omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer is de Uitgever gerechtigd alvorens tot aflevering van de bestelde Producten over te gaan genoegzaam zekerheid voor de betaling van de te leveren Producten te verlangen. Wordt zekerheid niet gesteld dan is de Uitgever gerechtigd zijn leveringsverplichting op te schorten.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer automatisch, zonder dat ingebrekestelling nodig is, aan de Uitgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Afnemer. Bij te late betaling zal periodiek rente in rekening worden gebracht volgens de markttarieven.
 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn kan de Uitgever besluiten tot invordering van nog openstaande vorderingen via een incassoprocedure. Het geleden renteverlies, incassokosten, procedurekosten en andere kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 11. Einde schoolboekenseizoen

 1. De Uitgever erkent geen ‘recht van retour’ voor de (School)Boekhandel.
 2. Eventueel is de Uitgever bereid om incidentele retouren van leerlingenmateriaal (uitgezonderd digitale leermiddelen) aan het einde van het schoolboekenseizoen terug te nemen. Dit alleen en uitsluitend na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever. Het betreft in dat geval uitsluitend leerlingenmateriaal dat in het schoolboekenseizoen van het betreffende jaar is besteld.
 3. Het schoolboekenseizoen loopt van juni t/m september. De aanvraag dient voor 15 oktober in bezit van de Uitgever te zijn.
 4. Geaccepteerde ‘eindeseizoensretourzendingen’ zoals bedoeld in dit artikel reizen voor rekening en risico van de Afnemer en dienen franco aan de Uitgever verzonden te worden. Na ontvangst der zaken, welke in oorspronkelijke en ongebruikte staat (onbeschadigd, ongestickerd, ongestempeld, etc.) dienen te zijn, volgt creditering tegen de berekende prijs, waarbij de Uitgever gerechtigd is op de creditfactuur kosten in mindering te brengen tot een maximum van 20 % van de waarde der teruggezonden goederen. Zonder uitdrukkelijke toestemming aanvaardt de Uitgever aan het eind van het schoolboekenseizoen geen retourzendingen.

Artikel 12. Eigendomsrecht

 1. Het eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de koper, die deze zolang voor de Uitgever onder zich houdt, doordat en zodra de Afnemer aan de Uitgever de volledige verkoopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan. De Afnemer is niet gerechtigd deze goederen voordien te verpanden of anderszins rechtens of feitelijk aan derden over te dragen, noch om deze te vervreemden anders dan in de normale gang van zijn bedrijf. In dit laatste geval treedt de verkoopprijs van rechtswege in de plaats van de verkochte goederen en geldt als aan de Uitgever gecedeerd en overgedragen in mindering van de vordering op de Afnemer. Voorts zullen de verkochte goederen in eigendom tot zekerheid blijven van de Uitgever, zolang de desbetreffende vorderingen door de Afnemer nog niet zijn voldaan.
 2. Bij de verkoop van een Product blijven de auteursrechten van dat Product berusten bij de Uitgever als eigenaar en/of behartiger van de auteursrechthebbende(n). Publicatie van (digitale) leermiddelen door of via de Afnemer worden beschouwd als inbreuk op de auteursrechten.

Artikel 13: Privacybescherming en verwerkingen van persoonsgegevens

 1. In de relatie tussen de Uitgever en Afnemer worden persoonsgegevens verwerkt. In die relatie is de Uitgever bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, die jegens de Afnemer verantwoordelijk is voor de door hem verwerkte persoonsgegevens. De Uitgever verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer in het kader van de volgende doeleinden:
  a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  b. het in contact kunnen treden met de Afnemer;
  c. het waarborgen van de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van de toegang tot en het gebruik van online leermiddelen en educatieve content, alsmede de overige – al dan niet direct – door de Uitgever aangeboden diensten;
  d. het op een verantwoorde wijze invulling geven aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
  e. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 2. De Uitgever zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. De Afnemer kan de Uitgever verzoeken om mee te delen welke persoonsgegevens van de Afnemer door de Uitgever worden verwerkt. In dat geval zal de Uitgever de Afnemer daarover binnen vier weken informeren. Als de betreffende gegevens feitelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn, zal de Uitgever - voor zover hij daartoe redelijkerwijs gehouden is - die gegevens op verzoek van de Afnemer corrigeren.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst dan wel het daarmee in gebreke blijven, behoudens in geval van artikel 4.
 2. Indien en voor zover op de Uitgever (contractueel dan wel wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de Prijs van het Product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. In het geval er sprake is van een Licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen Prijs berekend over de duur van de Overeenkomst met een maximum van één jaar.
 3. De Uitgever is nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde vervolgschade die de Afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) het Product dan wel Licentie mocht lijden.
 4. De aansprakelijkheid van de Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel ontstaat indien de Afnemer de Uitgever onverwijld en schriftelijk in gebreke stelt met daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Uitgever ook na deze termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 15. Beëindiging en ontbinding

 1. De Uitgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen dan wel zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten indien Afnemer één of meerdere verplichtingen jegens de Uitgever niet, niet tijdig, dan wel niet volledig voldoet, onverminderd het recht van de Uitgever op volledige schadevergoeding.
 2. De Afnemer verplicht zich om de Uitgever zo spoedig mogelijk (schriftelijk) in kennis te stellen van: een voorgenomen wijziging in de zeggenschap van de onderneming van de Afnemer; en/of het verkrijgen van de zeggenschap in een onderneming van derden; en/of door Afnemer voorgenomen activiteiten die concurreren met die van de Uitgever.
 3. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen – onverminderd het recht op schadevergoeding – indien de wederpartij faillissement aanvraagt, dan wel het faillissement voor haar wordt aangevraagd, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of anderszins het beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Artikel 16. Wijziging van de Leverings- en Verkoopvoorwaarden

 1. De Uitgever houdt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van deze voorwaarden aan de Afnemer.
 2. De gewijzigde dan wel aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf 30 dagen na bekendmaking van deze voorwaarden aan de Afnemer.

Artikel 17. Overdracht

De Uitgever is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, mits de Uitgever daarvan schriftelijk mededeling doet aan de Afnemer en onder het beding dat de verkrijgende partij ten aanzien van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats treedt van de Uitgever.

Artikel 18. Diversen

Voor zover in het voorgaande niet anders is bepaald, zijn op onze leveringen de leveringsvoorwaarden voor koop en verkoop van boeken en leermiddelen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 1 januari 1992 onder nummer 148/1978, van toepassing. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze Voorwaarden.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, of uit respectievelijk met nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van de Uitgever.

© 2024, Uitgeverij LAMBO b.v.