Privacystatement en colofon

Afbeelding
Privacystatement

Cookies
www.lambo.nl maakt geen gebruik van cookies. De berichten die wij ontvangen via het contactformulier op de website worden op de eerste dag van de volgende maand verwijderd.

Verwerken en bewaren van persoonsgegevens
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, worden jouw gegevens opgeslagen in je persoonlijke account op onze website. Per 1 januari van ieder jaar worden de accounts verwijderd die twee jaar of langer niet actief zijn geweest. Leerlingengegevens worden jaarlijks op 1 augustus verwijderd. De website wordt beheerd en beveiligd door Immer.

Daarnaast verwerken wij de bestelling in ons administratiesysteem, Exact Online, waarna je naam- en adresgegevens worden doorgegeven aan onze logistieke partner, Krijgsman Public Warehousing. In verband met het verwerken van fiscale gegevens hebben wij jegens de belastingdienst een bewaarplicht van zeven jaar.

Je hebt te allen tijde het recht je gegevens in te zien of te verwijderen (mits dit laatste niet in strijd is met onze bewaarplicht).

Verwerkersovereenkomst
Sinds 25 mei 2018 sluit LAMBO met alle scholen die onze digitale uitgaven gebruiken een verwerkersovereenkomst. Hierin staat welke (leerlingen)gegevens opgeslagen worden, hoe deze beveiligd worden en wie bevoegd zijn ze in te zien. Onderaan deze pagina vind je een voorbeeld van zo'n verwerkersovereenkomst.

Heeft je school nog geen verwerkersovereenkomst met ons maar maak je wel gebruik van de online-uitgaven? Neem dan contact met ons op.

Colofon

Deze website inclusief alle online-uitgaven © 2024 Uitgeverij LAMBO bv

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website en uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Niets uit deze website en uitgaven mag op welke manier dan ook worden gebruikt voor het trainen van kunstmatige intelligentie technologie voor het genereren van tekst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technologieën die in staat zijn werken te genereren in dezelfde stijl of hetzelfde genre als deze uitgave.

Voor zover het maken van kopieën uit onze uitgaven is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jo, het Besluit van 20 juli 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

© c/o Pictoright Amsterdam 2024

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC –organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam.